TEKNOLOJİ Haberi
Diğer Haberler
SBS sonuçlarının değerlendirilmesi (Genelge)
TEKNOLOJİ 10 Kasım 2014 Pazartesi 16:33 | 11783 Kez okundu

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
E ğ itim Te kn o lo jiler Genel ü d ü r lü ğ ü


Sayı : B.08.0.ETG.0.21.02.01.209.1/ 20242                                         12 /11/2008
Konu : SBS sonuçlarını n değerlendirilmesi
GENELGE 2008/7 7
Bilindiği gibi son yıllarda, Bakanlığımız tarafından, Bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmelerin ışığında, eğitim sistemimizde köklü düzenlemeler gerçekleştirilerek uygulamaya konulmuştur. Bu düzenlemelerle, eğitim sistemimiz bir bütün olarak ele alınıp, eğitimin kalitesinin artırılması, öğrencilerimizin gelecekte ihtiyaç duyacakları bilgi donanımını ve rekabet güçlerini, onların psikolojik ve sosyal gelişimlerini de olumlu yönde etkileyecek bir yapı içerisinde elde etmelerini sağlamaları hedeflenmektedir. Yapılan bu düzenlemelerin başında öğretim programlarının, çağdaş bir anlayışla dünya gerçeklerine uygun, bilim ve teknolojide meydana gelen değişiklik ve yeniliklerin ışığında, yapılandırmacı bir yaklaşımla yeniden düzenlenmesi çalışmaları yer almaktadır. Bu önemli adıma paralel olarak yapılan yeni uygulamalardan birisi de ilköğretimden ortaöğretim kurumlarına geçişi düzenleyen sınav sisteminin yeniden yapılandırılması sonucu, sürece dayalı, öğretim programları ile uyumlu, öğrenci başarısını çok yönlü ve gerçekçi bir anlayışla değerlendiren ve daha adil bir si s t e m olan Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi`dir.
Yeni sistem ile öğrencilerimizin maruz kaldığı ağır baskı ve endişenin en aza indirilmesi, okul dışı kurumlara yönelmelerinin önlenmesi böylelikle de sosyal ve psikolojik gelişmelerinin daha sağlıklı olması hedeflenmektedir. 6, 7 ve 8 inci sınıflarda yapılan, sadece o yılın konularının yer aldığı ve sıralama amacı taşımadığı için öğretim programlarındaki kazanımların ölçülmesinin hedeflendiği seviye belirleme sınavlarıyla (SBS), öğrencinin okul içi başarısı ile sosyal ve kişisel gelişiminin de etkili olduğu çok yönlü bu uygulama, 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle başlatılmış olup, ilk uygulamalardan da olumlu sonuçlar elde edilmiştir.
Sistemin bir özelliği de öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve okulların başarı durumları ile i l g i l i g e r ç ekçive kapsamlı veriler ortaya koyması, uygulanacak öğrenci odaklı programlarla, öğrencilerimizin başarısının artırılmasın ı sağlayacak çalışmalara zemin oluşturması, öğretmenlerimizin de e ğ i t i m faaliyetlerindeki başarı ve performansları ile ilgili somut bilgiler verebilmesidir.
Bu arada, Bakanlığımızın pek çok gelişmiş ülkenin henüz planlama aşamasında olduğu, öğrenci ve okul bilgilerini merkezi bir veri tabanında toplamak suretiyle her türlü çalışma için sınırsız bir imkan oluşturan e-okul sistemini de işletmeye alarak, bir yılı aşkın süreden bu yana resmi ve özel ilköğretim okullarının tümünde başarı ile uygulamakta olduğu da bilinmektedir. Öğretmenler ve yöneticiler e- okul sistemini kullanmak suretiyle, 2008 yılı SBS sonuçlarını ve bir önceki yıla ait notları, öğrenci, sınıf, okul, ilç e ve il bazında ve her ders grubu (Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil) için ayrı ayrı değerlendirerek bu verileri eğitim ve öğretimin niteliğinin artırılmasında kullanabileceklerdir.
Bu çerçevede;
1. Öğretmenlerim i z , e-okul sisteminde yer alan kendi sınıflarında bulunan öğrencilerin g e l i ş i m özelliklerini dikkate almak suretiy l e , SBS sonuçlarını ve öğrencinin bir önceki yıla ait ders başarılarını inceleyerek, öğrencinin gelişimini destekleyecek ve başarısını artıracak çözümler üreteceklerdir.
2. Okul yöneticileri, aynı yolla, okullarındaki şubeler bazında, derslere göre yapacakl a r ı değerlendirme ile aynı okuldaki şubeler arası farkların nedenlerini araştırıp, öğretmenler ve zümre öğretmenleri ile çalışma yaparak gerekli önlemleri alacaklardır.
3. İ l v e i lçe Milli Eğitim Müdürlükleri, okulların SBS sonuçlarını değerlendirmede, y i n e e-okul sistemini kullanarak başarının a r t ı rılması ve okullar arası farkın, olumlu yönde gelişme sağlayacak biçimde giderilmesi için gerekli tedbirleri alacaklardır.
Seviye Belirleme Sınavları ile, öğrencinin derslerde elde ettiği kazanımların düzeyinin ölçülmesi amaçlanmakta olup bir yarışma sınavı niteliği taşımamaktadır. Bu sebeple sınav sonuçlarının, öğrenciler ve okullar arasında karşılaştırma yapmak suretiyle bir kısmını yücelten bir kısmını da mahcup ederek yerinmelerine yol açacak biçimde kullanılma m a s ı na özen gösterilecektir. Bu verilerin öğrencilerimizin ve okullarımızın başarılarının a r t ı r ılm a sı v e gelişimlerinin sürdürülmesi yönünde değerlendirilmesi esastır.
Öte yandan, yeni sistemin yapısı gereği, bir öğrencinin yıl sonu başarı puanı (YBP) ile S B S ` d e n almış olduğu puanın denk ya da yakın olması beklenmektedir. Öğrencinin sınav esnasında yaşadığı olumsuzlukların dışında ortaya çıkan farklılıklar incelenmeye değer görülmektedir. Öğrencinin YBP puanının manidar ölçüde düşük SBS puanının yüksek olması öğrencinin okula devam ve derslere ilgisi açısından olumsuzluk göstergesi olabilecek iken tersi bir durumda, yani YBP puanının SBS puanından ciddi ölçüde yüksek olması (sınav heyecanı ve sınav esnasında yaşanan çeşitli olumsuzluklarla birlikte) öğretmenlerimizin değerlendirmelerinde sübjektif yaklaşım içinde olduğuna işaret etmekte olabilecektir. Bu sebeple Milli Eğitim Müdürlüklerinde ilköğretim müfettişleri ile uygun görülen yönetici ve deneyimli öğretmenlerden oluşturulacak çalışma grupları tarafında n S B S puanları i l e Y B P puanları karşılaştırılacaktır. E-okul b u karşılaştırmayı doğrudan yapabilecek özellikted i r . Bu karşılaştırma ile, kaynaştırma eğitimi gören öğrenciler hariç olmak üzere SBS ve YBP arasında (yüzlük puanda) bu yıl için 30 ve daha fazla, (önümüzdeki yıl 20 ve üstü) puan farkının söz konusu olduğu öğrenciler belirlenecektir. Sözü edilen görevliler bu durumdaki öğrencilerin geçmiş yıllardaki notlarını ve diğer derslerdeki başarıları dikkate alarak, Y B P puanlarını objektif olamayacak şekilde artıran veya düşüren, dolayısıyla da öğrencinin geleceğine, d i ğ e r öğrencilerin hak kaybına ve öğretmenlik mesleğine d e zarar veren öğretmenl e r i ve okulları tespit edeceklerdir. Bu okulların yöneticileri ile bu uygulamayı yapan öğretmenler uyarılarak, uygulamay ı sürekli ve ciddi boyutlarda yapanlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler başlatılacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 

 

Yorum İçin Üye Girişi
Şikayet Bildirimi
Avatar Seç
   
Yorumunuz şu an yayınlanacaktır. Fenokulu'nun bir eğitim sitesi olduğunu, IP numaranızın bizde saklandığını ve yasal sorumluluğun size ait olduğunu bilerek mesajınızı yazınız. Üç adet şikâyet et tuşu ile mesajınızın görüntülenmesi durdurulup incelemeye gönderilir.
Görüş ve yorumlarınız bizim için değerlidir. Yorumlarınız kontrol edildikten sonra yayınlanmaktadır.


Yorumlar Yükleniyor..
 
Fenokulu.net , Fen eğitimine katkı sağlamak için kurulmuştur. Paylaşımda bulunan Fen Bilimleri öğretmenlerinin çalışmaları, sınıfın dışına çıkmış,
diğer öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. Kaynak gösterilerek çalışmalar paylaşılabilir.
Fatih AKYÜZ © 2002-2019 Fenokulu.net
       İletişim & Reklam Kaldırılması İstenilen Doküman
Pencereyi Kapat
Sadece LGS`de Çıkabilecek Sorular