Eğitim Öğretim Yöntemleri
Diğerleri
İlköğretim 6. Sınıf vücudumuzda sistemler ünitesi ile ilgili ev ödevlerinde veli-öğrenci etkileşimi


Arş. Gör. Hikmet SÜRMELİ*, Arş. Gör. Mehtap YILDIRIM*


Özet
Ev ödevleri, öğretmenlerin öğrencilerine okul dışı saatlerinde yapmaları için hazırladıkları çalışma olarak tanımlanmaktadır (Cooper, 1989, alıntı, Cooper ve diğ., 2000). Bununla birlikte okul ve aile arasında önemli bir bağlantı olarak da nitelendirilir (Zeigh et al, 1989). İyi düzenlenmiş bir ev ödevi ailelerin katılımını sağlamakta, öğrenci başarısını geliştirmekte ve öğretmen, veli ve öğrenci arasında olumlu bir ilişki oluşturmaktadır.
Bu çalışma etkileşimli fen ödevinin öğrenciler üzerindeki etkisini ve bu tür ödevlere veli katılımını incelemektedir. Etkileşimli ev ödevleri, hem velinin ve öğrencinin birlikte katılımını hem de öğrenci öğrenmesini sağlamak üzere düzenlenmiş ödevlerdir. Aynı zamanda velilerle okulda çocuklarının ne öğrendiğini görme fırsatı sunar.
Çalışma, 2006–2007 öğretim yılında İstanbul ili`nde iki ilköğretim okulunda 6. sınıfta öğrenim gören 74 öğrenci ve velilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Ödevler, TIPS (Teachers Involve Parents in Schoolwork) etkinliklerinden yararlanılarak hazırlanmış ve öğrencilere verilerek tamamlamaları istenmiştir. Çalışmanın sonuçları değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fen Eğitimi, Ev ödevi, aile katılımı

Abstract

Homework may be defined as work that teachers assign to students to complete at home or during non-school hours (Cooper, 1989, alıntı, Cooper ve diğ., 2000). However it is characterized  by an important connection between school and parents. Well- designed homework assignmentes provide parental involvement, develop students` achievement and build a positive relation among teachers, parents and students.
This study is examining of interactive homeworks` effect on students and parental involvement. Interactive homeworks are designed to provide both parent and student  involvement and also develop students learning. In addition, it also offers parents opportunities to see what students are learning,
This research was applied on 74, 6 grade students and their parents at two elementary school in İstanbul during the 2006-2007 academic year. Homeworks was prepared by using TIMSS acivities and given to the students to complete. The results were evaluated and interpreted.

Key Words: Science education, homework, parental involvement

 
GİRİŞ

Ev ödevleri öğrenimin devamlılığı için, öğrencinin katılımı ve zaman ayırması sonucunda akademik başarı elde etmesi amacıyla öğrenciye verilen aktivitedir (Miler & Kelly, 1981). Bu tanım öğretmenlere göre öğrencilerin alıştırma becerileri kazanmaları için zaman ayırma, ailelere göre çocukların okulda öğrendiklerini desteklemek ve bağımsız olarak çalışmalarını sağlamak, öğrencilere göre ise akademik başarı için destekleyici olma ve bunun yanı sıra ailelerden ve öğretmenlerden olumlu kazanımlar elde etmek olarak değişmektedir (Epstein, 1988, Xu ve Corno, 1998).
İlköğretimde ev ödevlerine aile katılımı öğrenciler ve aileleri için önemlidir. Aile bireylerinin çocuklarına ödev yapmalarında yardımcı olmaları; ailenin öğrenciyi takip etmesini sağlamakta, aile içi iletişimi kuvvetlendirmekte, ailenin okul etkinliklerini takip etmesini sağlamakta ve bu konuda velilerin işini kolaylaştırmakta, öğretmen-veli iletişimini sağlamakta, öğrencilerin okul dışında da bir şeyler öğrenmelerine olanak vermektedir (www.education-world.com).
Yapılan çalışmalarda ev ödevine aile katılımının etkisi üzerinde durulmuştur (Epstein, 1988; Reetz, 1990; Keith, et al., 1993; Hoover-Dempsey, et al., 1995; Epstein, et al., 1997; Balli, et al. 1998; Cooper, et al., 2000).
Bu konular:
—Aile katılımlı ev ödevinin başarıya etkisi
—Ailelerin ev ödevi için ayırdıkları zamanın başarıya etkisi
—Ailelerin eğitim seviyelerinin ev ödevine etkisi
—Ailelerin sosyo-ekonomik düzeylerinin ev ödevlerine etkisi
—Ailelerin fen ya da bilimle ilgili kariyer seçimlerinin etkisi`dir.    
Yeni fen ve teknoloji programında velilerin rolü; çocukların daha iyi performans göstermeleri için eğitimlerinde yer alma, çocukların ne öğreneceğini görme ve çocukları ile çalışmaları hakkında tartışma, ev ödevlerini zamanında ve gerektiği gibi tamamlamasına teşvik etme olarak belirtilmiştir (MEB 2006). İyi düzenlenmiş ödevlerin, evde gönüllü olarak katılan veliler ile birlikte yapılması öğrencilerin fen başarısını etkilemektedir (Voorhiz, 2001). Ayrıca fen dersi velilerin en çok yardım edebildiklerine inandıkları derslerden birisidir (Albayrak et al, 2004). Buna rağmen ailelerin ev ödevlerine katılmalarını sağlamak kolay değildir. Günümüzde ailelerin büyük çoğunluğunun çalıştığı göz önünde bulundurulursa, çocuklarının ödevlerine yardımcı olmak için zaman bulamayacaklardır. Bu nedenle ev ödevlerinin aile katılımının sağlanması için pratik, ilgi çekici ve fazla zaman almayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla bazı araştırmacılar tarafından TIPS etkinlikleri geliştirilmiştir. TIPS etkinliklerinin amacı, çocukların okulda ne öğrendikleri ile ilgili olarak ailelerin farkında olmasını sağlamaktır. Bu etkinlikler ailelere uyarıcı, etkileyici ve destek verici olmak gibi çeşitli roller vermekte, fakat ailelerin öğretici rol almalarını içermemektedir (Epstein et al., 1987, alıntı, Epstein, et al, 1988). TIPS ödevlerinin geleneksel ödevlerden farkı, aile bireyleriyle (anne, baba, veli,  akraba, komşu vb..) etkileşim içinde olması için öğrenciyi yönlendirmesidir. TIPS etkinlikleri ilk, orta ve lisede öğenim gören öğrenciler için düzenlenmiştir. TIPS etkinlikleri haftalık olarak ya da ayda iki kez verilir, öğrencinin etkinliği tamamlaması için birkaç günü vardır. Aileler etkinliklerin ne kadar etkili ve eğlenceli olduğunu bildirmek için öğretmenlere geribildirim sağlarlar (Epstein, 1988).  Bu çalışmada da veli katılımını sağlamak amacıyla TIPS etkinliklerinden yararlanılarak, yeni ilköğretim müfredatına uygun olacak şekilde, 6. sınıf “Vücudumuzda Sistemler” Ünitesi ile ilgili ödevler hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı hazırlanan bu ödevlere veli katılımını araştırmaktır.  
Araştırmanın Yöntemi
Problem
Ailelerin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerine “Vücudumuzda Sistemler” ünitesi ile ilgili olarak verilen ev ödevlerine yaklaşımları nasıldır?
Alt Problemler
1. Aileler 6. sınıf öğrencilerine “Vücudumuzda Sistemler” ünitesi ile ilgili olarak verilen ev ödevlerine katılmakta mıdır?
2. Ailelerin ödevlere katılımının ödevi doğru yapmaya etkisi var mıdır?
3. Ailelerin, aile katılımlı ev ödevleri ile ilgili görüşleri nelerdir?
Sınırlılık
Araştırma İstanbul ili, Kadıköy ilçesinde bulunan bir ilköğretim okulunda 2006–2007 yılında öğrenim gören 6. sınıf öğrencileri ile sınırlıdır.
Örneklem
İstanbul ili, Kadıköy ilçesinde bulunan iki ilköğretim okulunda 2006–2007 eğitim-öğretim yılında 6. sınıfta öğrenim gören toplam 74 öğrenci çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışmanın yapıldığı okulların seçiminde, sınıf mevcudu, ders programı bakımından araştırmanın amacına uygun sağlıklı verilerin alınabileceği öğrencilerin bulunduğu düşünülen iki ilköğretim okulu tercih edilmiştir.  Birinci okulda yer alan iki 6. sınıfta ve ikinci okulda yer alan bir 6. Sınıfta öğrenim gören öğrenim kız ve erkek öğrenciler çalışmaya katılmıştır.  Birinci okulun 6. sınıf öğrenci mevcutları birinci sınıfta 22, ikinci sınıfta 23 olmak,  ve ikinci okulun sınıf mevcudu ise 29 öğrenciden oluşmaktadır. 
Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplamak amacıyla İlköğretim Fen ve Teknoloji Programında yer alan 6.sınıf
Vücudumuzda Sistemler ünitesi ile ilgili olarak hazırlanan ev ödevleri kullanılmıştır. Ev ödevleri programda yer alan kazanımlara uygun olarak, öğrencilerin bilgilerini değerlendirebileceği, veli katılımını sağlamak amacı ile velilerin ve öğrencilerin kolayca ve eğlenerek yapabilecekleri şekilde hazırlanmıştır. Ödevler, TIPS (Teachers Involve Parents in Schoolwork) etkinliklerinden yararlanılarak hazırlanmış ve öğrencilere verilerek tamamlamaları istenmiştir. Ödevlerin yapımı sırasında, ödevin bazı bölümlerine velinin ya da ailenin her hangi bir diğer üyesinin katılımının sağlanması için öğrenciler ödev dağıtımından önce bilgilendirilmiştir.
İlköğretim Fen ve Teknoloji Programında yer alan 6.sınıf Vücudumuzda Sistemler ünitesinde yer alan hareket, dolaşım ve solunum konularını değerlendirmek üzere üç ödev ve ayrıca bu üç ödevin birlikte değerlendirilmesini içeren dördüncü bir ödev hazırlanmıştır. Ödevler 1, 2 veya 3 etkinlikten oluşmuştur. Ödevler, etkinliklerin hangi konu ile ilgili olduğunu belirtmek amacıyla açıklama bölümü ile başlamıştır. Bunun yanı sıra amaç, kullanılacak materyaller, uygulama, tartışma, ödevin bitirilme süresi, katılan veli gibi bölümlerde ödevde yer almıştır. Her bir ödevin sonunda velinin görüşlerini almak ve düşüncelerini öğrenmek üzere ifadelere yer verilmiştir. Ayrıca velinin ödevlere katılıp katılmadığını anlamak amacı ile velinin imzası istenmiştir.  
Çalışma dört hafta sürmüştür. Ödevler çalışma süresince haftalık olarak uygulanmıştır. Her bir konunun anlatımının sonunda konu ile ilgili olan ödev çocukların aileleri ile birlikte tamamlaması için eve gönderilmiş,  birkaç gün içerisinde tamamlamaları istenmiştir.
Verilerin Analizi
Çalışma için hazırlanan ödevlerin sonuçlarında ailelerin ödevlere katılıp katılmadığı, aile bireylerinden kimin katıldığı, her bir ödevden alınan doğru yanıt puanları, ailelerin ödevler ile ilgili görüşleri göz önünde bulundurulmuştur. Elde edilen veriler SPSS 11.00 programında yüzde olarak hesaplanmıştır.
Bulgular
Bu uygulama ilköğretim öğrencilerine aileleri ile birlikte aynı etkinliği yapma olanağı tanıyan bir ödevler içermektedir. Bu ödevlerin değerlendirilmesinden elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuştur.

 

Tablo.1 Ödevlere katılan öğrenci sayıları
Okul Ödev1 Ödev 2 Ödev 3 Ödev 4 Toplam Öğrenci
Okul 1 45 38 44 45 45
Okul 2 21 20 20 29 29
Tabloya göre birinci okuldan toplam 45 öğrenciden 45`i birinci ve dördüncü ödevlere, ikinci ödeve 38, üçüncü ödeve ise 44 6. sınıf öğrencisi katılmıştır. İkinci okuldan ise 20`si ikinci ve üçüncü ödevlere, 21`i birinci ödeve, 29`u dördüncü ödeve katılmıştır.
 Tablo.2. Ödevler ve içerdikleri etkinlikler
Resim
Üzerinden
Buldurma Bulmaca  Performans
Değerlendirme Tartışma Kavram
Haritası
Ödev 1 Etkinlik 1 ve 2         Hareket
Ödev 2 Etkinlik 2 Etkinlik 3   Etkinlik 1   Dolaşım
Ödev 3   Etkinlik 2 Etkinlik 1     Solunum
Ödev 4   Etkinlik 1     Etkinlik 2 Değerlendirme
Tablo.2 de çalışma için hazırlanan ödevlerin içerdiği etkinlikler verilmiştir. Bu tabloya göre hareket, dolaşım, solumun ve bu üç ünitenin birlikte değerlendirildiği ödevler ve bu ödevlerde yer alan etkinliklerin çeşitleri verilmiştir. Buna göre, hareket sistemini içeren ödev resim üzerinden buldurmaca, dolaşım sistemini içeren ödev resim üzerinden buldurma, bulmaca ve tartışma, solunum sistemini içeren ödev performans, bulmaca ve son ödev ise bulmaca ve kavram haritasından oluşmuştur. Verilen ödevlerin bir kaç örneği makalenin ekinde görülmektedir.
Tablo.3. Ödevlerin içerdiği etkinliklerin başarı oranları, ödevlerin tamamlanma süreleri ve veli katılımı
Ödev 1 Ödev 2 Ödev 3 Ödev 4
Etkinlik 1
Resim Etkinlik 2
Resim Etkinlik 1
Tartışma Etkinlik 2
Resim Etkinlik 3
Bulmaca Etkinlik 1
Performans Etkinlik 2
Bulmaca Etkinlik 1
Bulmaca Etkinlik 2
Kavram H.
Başarı   %
 Okul
1
 40 16 32 26 74 14 100 89 33
 Okul
2 - 29 65 20 75 30 89 86 38
Veli
Katılımı%
 Okul
1
 96
 97
 93
 89

 Okul
2 62 75 63 55
Süre
dk.
 Okul
1
 20` 20`-40` 20`-40` 20`-40`
 Okul
2 20 20 20 20
Tablo.3 e verilen ödevlerin içerdiği etkinliklerin tam olarak yanıtlama yüzdeleri, ödevlerin bitim süresini belirten yüzde değerler ve veli katılım yüzdeleri verilmiştir. Tabloya göre, her iki okul için de en fazla doğru yanıt (%100) ödev 3`deki bulmaca şeklinde hazırlanmış ödeve, en düşük yanıtlama (%14) ise birinci okulda performans ödevine, ikinci okulda ise resim üzerinden kalbin kısımlarını bulup yazma ödevine verilmiştir.  Bunun yanı sıra birinci okulda ödevlere veli katılımının ikinci okula göre daha fazla olduğu, her iki okul için de en fazla ödev katılımının ikinci ödevde olduğu bulunmuştur. Tabloda ayrıca etkinliklerin tamamlanma süresine göre en kısa sürede tamamlanan ödev her iki okul için de birinci ödevdir. Bunun nedeni birinci ödevin resim üzerinden buldurma ödevi olması ve daha kısa zamanda yapılabilir olmasından kaynaklanabilir.
Tablo.4. Ödevlere veli katılımı
Ödev 1 Ödev 2 Ödev 3 Ödev 4
% Kişi sayısı % Kişi Sayısı % Kişi sayısı % Kişi Sayısı
Anne Okul 1 43 19 50 19 46 20 47 21
 Okul 2 38 8 55 11 41 11 31 9
Baba Okul 1 22 10 26 10 18 8 16 7
 Okul 2 19 4 10 2 7 2 10 3
Kardeş Okul 1 24 11 21 8 21 9 20 9
 Okul 2 
- - 10 2 7 2 3 1
Anne- Baba Okul 1 7 3 - - 7 3 4 2
 Okul 2 5 1 - - 4 1 3 1
Diğer Okul 1 -
 -
 -
 -
 2
 1
 2
 1

 Okul 2 - - - - 4 1 7 2
Belirtilmemiş Okul 1 4 2 3 1 7 3 11 5
 Okul 2 37 8 25 5 37 10 45 13
Tablo.4 de ödevler ve her bir ödeve katılan aile birey değerleri yüzde ve sayı olarak verilmiştir. Tabloya göre her iki okul için de bütün ödevlere en fazla katılımı sağlayan annedir. İkinci olarak en fazla katılımı sağlayan birinci okulda bir, üç ve dördüncü ödevlerde kardeşler iken ikinci ödev de babadır. İkinci okulda ikinci olarak en fazla katılımı sağlayan ise birinci ödevde baba iken iki, üç ve dördüncü ödevlerde baba ve kardeşlerin katılımının eşit olduğu bulunmuştur. Çok az oranda olsa da her iki okul için üç ve dördüncü ödevlerde diğer aile bireylerinden de (dede, babaanne, enişte, teyze…) katılım olmuştur.
Tablo.5 velilerin ev ödevleri ile ilgili görüşleri
Ev- Okul İletişimi 1 Ev- Okul İletişimi 2 Ev- Okul İletişimi 3
Evet
 % Hayır
% Belirtmemiş
% Evet
% Hayır
 % Belirtmemiş
% Evet
% Hayır
% Belirtmemiş
%
Ödev
1
 Okul
1 74 13 13 73 11 16 82 2 16
 Okul
2 62 5 33 62 - 38 67 - 33
Ödev
2
 Okul
1 71 13 16 76 8 16 82 2 16
 Okul
2 65 5 30 65 5 30 75 - 25
Ödev
3
 Okul
1 84 7 9 82 7 11 82 7 11
 Okul
2 74 - 25 70 4 26 70 - 30
Ödev
4
 Okul
1 49 16 35 58 9 33 60 7 33
 Okul
2 55 7 37 59 7 35 62
 - 38
Soru Çocuğum ödevi anlayabildi ve
yapabildi Çocuğum ve ben bu etkinliği
yapmaktan keyif aldık Bu etkinlik çocuğumun Fen dersinde
ne öğrendiğini öğrenmeme
 yardımcı oldu
 
Tablo.5 de bütün ödevler için ailelerin verilen ifadelerle ilgili olumlu görüşleri yüzde değer olarak verilmiştir. Tabloda birinci, ikinci ve üçüncü ödevlerde her iki okul ailelerinin ödevler ile ilgili görüşleri olumlu olmakla birlikte son ödevde bu görüşlerin düştüğü görülmektedir. Bu durumun nedeni son ödeve katılan aile katılımın az olması olabilir. 
Aşağıda verilen 1, 2 ve 3. grafiklerde velilerin ev ödevleri ile ilgili görüşleri yer almaktadır.
Grafik.1. Velilerin çocukların ödevlerini yapabilmesi ile ilgili görüşleri
 

Grafik. 1` e göre bütün ödevler ile ilgili olarak her iki okulun velilerinin büyük çoğunluğu çocuklarının ödevlerini anlayabildiğini ve yapabildiğini ifade etmişlerdir. 
Grafik.2. Ödevden keyif alma
 
Grafik 2`ye göre her iki okulun velilerinin büyük çoğunluğu etkinlikleri birlikte yapmaktan zevk aldıklarını belirtmişlerdir. 
Grafik.3. Derste öğrendiklerini öğrenme
 
Grafik.3`e göre birinci, ikinci ve üçüncü ödevlere katılan her iki okul velilerinin büyük çoğunluğunun ödevlerin çocuklarının fen dersinde öğrendiklerini öğrenmelerine yardımcı olduğunu belirtirken dördüncü ödevde bu oranın diğerlerinden daha düşük olduğu bulunmuştur. Bunun nedeninin de dördüncü ödevde yer alan kavram haritası ile ilk kez karşılaşmış olabileceklerinden velilerin zorlanmış olabileceği ve bu ödevin diğer ödevlerin tüm konularını kapsaması olabilir.  
Sonuçlar:
Çalışmadan elde edilen sonuçlarda ev ödevlerine veli katılımının oldukça yüksek olduğu, katılımdaki en yüksek oranın annelere ait olduğu ancak bu katılımın öğrencinin ödevlerin tamamını doğru yapmasına etkisinin olmadığı görülmüştür. Ayrıca velilerin ödevler ile ilgili görüşlerinin olumlu olduğu bulunmuştur. Bunun yanı sıra, öğrencinin verilen ödevleri tam doğru olarak cevaplayabilme oranlarının veli katılımından ziyade ödev çeşitlerine göre değiştiği bulunmuştur. Ödev çeşitleri içerisinde de en fazla bulmaca tarzı etkinlikler içeren ödevlerde tam doğru cevap verme oranı yüksek olarak bulunmuştur.
TIPS ödevlerinin uygulamasına yönelik yapılan bir çalışmada bu tür ödevlerin aile katılımı sağladığını ve öğrencilerin ve ailelerin etkinlikler ile ilgili olumlu düşüncelere sahip olduğu bulunmuştur (Voorhis 2001). Benzer bir şekilde bu çalışmada da ailelerin çocuklarının ödevlerine katıldıkları belirlenmiştir. Bununla beraber, literatürde yer alan çalışmalarda veli katılımının başarıyı arttırdığı (Voorhis 2001) göz önünde bulundurulduğunda, bu çalışma, veli katılımın ödevlerdeki başarı oranının arttırmadığını göstermesi bakımından ilginçtir. Öğrencilerin velilerinin eğitim düzeylerinin ve ödevlere yeterli ilgi göstermemelerinin bu sonuca sebep olabileceği düşünülmüştür. Velilerin ödevler ile ilgili düşüncesi de literatürle paralellik göstermektedir. Buna göre, çocuğunun ödevi yapabildiği, birlikte çalışmaktan keyif aldıkları ve çocuğunu derste öğrendiklerini takip edebildiklerini konusunda velilerin büyük çoğunluğu olumlu geri dönütler vermiştir.
Yapılan bir çalışmada öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%74) fen ödevlerinden en az birinde anneleri ile çalıştıkları belirlenmiştir (Voorhis, 2001). Benzer olarak bu çalışmada da ev ödevlerine veliler arasında en fazla katılımın anneler tarafından gerçekleştirildiği bulunmuştur. Bunun nedeninin annelerin çalışma hayatında babalara oranla daha az yer aldıkları ve çocuklarıyla daha fazla zaman geçirme fırsatı yakalamaları ve dolayısıyla öğrencilerine daha yakın olmalarından kaynaklandığı düşünülmüştür. 
Çalışma için hazırlanan ödevler çeşitli etkinlikleri içermektedir. Bu etkinliklerin bazıları kolay ve hızlı yapılabildiği gibi bazıları da performansa dayalı olduğu için diğerlerinden daha uzun sürebilmektedir.
Öneriler:
Yapılan araştırma sonucunda şu öneriler yapılabilir:
• Ödevlere katılımın tam olarak sağlanabilmesi amacıyla ödevlerin daha iyi planlanması,
• Ödevlerdeki başarı oranını artırabilmek için öğrencilerin ve velilerin yararlanabilecekleri kaynakların ödevler ile birlikte verilmesi,
• Ödevlerin değerlendirme aşamasından sonra öğrenciye geri verilmesi ve velisi ile birlikte gözden geçirmeleri,
• Ödevlerin yapılış biçimlerinin notla değerlendirilmesi ve öğrencinin dönem sonu başarı notunu etkilemesi,
• Annenin yanı sıra dışında diğer velilerin katılımını arttırmak amacıyla ödevlerin ilgi çekici olarak düzenlenmesi,
• Velilerle yapılan toplantılarda ödevlere katılımlarının öğrenci başarısı ve veli-okul etkileşimi açısından öneminin belirtilmesi, ve aynı zamanda ödevlere nasıl ve ne kadar katılabilecekleri konusunda bilgilendirilmeleri önerilmektedir.

Kaynaklar:
Albayrak, M., Yıldız, A., Berber, K., Büyükkasap, E. (2004). ‘İlköğretimde ders dışı etkinlikler ve bunlarla ilgili öğrenci davranışları hakkında velilerin görüşler`, Kastamonu Eğitim Dergisi, 12, 1, 13-18

Balli, S.j., Demo, D. H., and Wedman, J. F. (1998). ‘Family involvement with children`s homework: an intervention in the middle grades`, Family Relations, 47, 2, 149-157.

Cooper, H., Lindsay, J. J. and NYE, B. (2000). ‘Homework in the home: how student, family and parenting-style differences relate Psychology, 25, 4, 464-487.to the homework process`, Contemporary Educational

Epstein, J. L. (1988). ‘Homework practices, achievements, and behaviors of elementary school students` (Report No.26). Baltimore, MD: John Hopkins University, Centre for Research on Elementary and Middle Schools.

Hoover-Dempsey, K.V., Bassler, O. C. and Burow, R. (1995). ‘Parents` reported involvement  in students` homework: strategies and practices`, The Elementary School Journal, 95, 5, 435-450.
Reetz, L. J. (1990). ‘Parental perceptions of homework`, Rural Educator, 12, 2, 14-19.

Keith, T. Z., Keith, P. B., Troutman, G. C., Bickley, P. G., Trivette, P. S. and Singh, K. (1993). ‘Does parental involvement affect eight-grade student achievement? Structural analysis of national data`, School Psychology Review, 22, 3, 474-496.

MEB (2006) İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi 6. Sınıf Öğretim Programı ve Klavuzu, Devlet Kitapları Müdürlüğü, Ankara
 
Van Voorhis, Frances, L. (2001). ‘Teachers` use of inretactive homework and its effects on family involvement and science achievement of middle grade students`, Annual Meeting Paper of the American Educational Research Association, Seattle, WA, 37p.

Zeigler, S., Hardwich, N. and McCreath, G. (1989). ‘Academically successful iner city children: what they can tell us about effective education`, Toronto Board of Education.

//www.education-world.com/a_curr/curr053.shtml erişim:10.11.2004


Kaynak://www.yeditepe.edu.tr/yeditepe/Yeditepe%20UniverSiteSi/EGitim/LiSanS/EGitim%20FakulteSi/EDU7/Makaleler/Cilt%202%20Sayi%202.aspx?cacheid=/Yeditepe%20UniverSiteSi/EGitim/LiSanS/EGitim%20FakulteSi/EDU7/Makaleler/Cilt%202%20Sayi%202
 

19442 Kez okundu
Yorum İçin Üye Girişi
Şikayet Bildirimi
Avatar Seç
   
Yorumunuz şu an yayınlanacaktır. Fenokulu'nun bir eğitim sitesi olduğunu, IP numaranızın bizde saklandığını ve yasal sorumluluğun size ait olduğunu bilerek mesajınızı yazınız. Üç adet şikâyet et tuşu ile mesajınızın görüntülenmesi durdurulup incelemeye gönderilir.
Görüş ve yorumlarınız bizim için değerlidir. Yorumlarınız kontrol edildikten sonra yayınlanmaktadır.


Yorumlar Yükleniyor..
 
Fenokulu.net , Fen eğitimine katkı sağlamak için kurulmuştur. Paylaşımda bulunan Fen Bilimleri öğretmenlerinin çalışmaları, sınıfın dışına çıkmış,
diğer öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. Kaynak gösterilerek çalışmalar paylaşılabilir.
Fatih AKYÜZ © 2002-2020 Fenokulu.net
       İletişim & Reklam Kaldırılması İstenilen Doküman
5. Sınıf Başarı Var Soru Bankası